Υποδομή

  • Γραφείο με οργανωμένο δίκτυο υπολογιστών για την επεξεργασία του εγγράφου συστήματος των αγροπεριβαλλοντικών εφαρμογών.
  • Εξοπλισμός καταρτίσεων παραγωγών των συνεργατών
  • Βιβλιογραφία ελληνική και διεθνής για τα συστήματα καλλιέργειας και τις εξειδικευμένες πληροφορίες για κάθε είδος.
  • Αρχείο με το Νομικό πλαίσιο, τους κανονισμούς, Υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους των Οργανισμών που αφορούν στην παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.