Το Πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2 είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών με επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα τεχνικό σύμβουλο.

Βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, Φυτοπροστατευτικά προϊόντα) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ο AGROCERT/ ΟΠΕΓΕΠ έχει εκπονήσει τα πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, που περιγράφουν τις απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στην παραγωγή των προϊόντων της.

AGRO 2-1 Προδιαγραφή

Περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.

AGRO 2-2 Απαιτήσεις για την εφαρμογή

Περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) έχει εξειδικεύσει το Πρότυπο AGRO 2.2 για τις παρακάτω καλλιέργειες :

 • AGRO 2-2/1: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια Ροδακινιάς
 • AGRO 2-2/2: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια Βάμβακος
 • AGRO 2-2/3: Εξειδίκευση του Προτύπου AGRO 2-2, Απαιτήσεις για την εφαρμογή στην καλλιέργεια Ελιάς

Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

 • Η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής
 • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών
 • Η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Είναι ένα ιδιωτικό παγκοσμιοποιημένο πρωτόκολλο παραγωγής με σκοπό την τήρηση των Αρχών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P.), την παραγωγή ασφαλών-ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των εργαζομένων στη γεωργική επιχείρηση.

Έχει συνταχθεί κατόπιν πρωτοβουλίας των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών λιανοπωλητών (Supermarkets) και εξ αιτίας της ευρείας αποδοχής του από όλο και περισσότερες αγορές, προωθεί τη διεθνή αναγνώριση των πιστοποιημένων γεωργικών επιχειρήσεων και προάγει την καταξίωση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη συνείδηση των ευρωπαίων καταναλωτών.

Το πρωτόκολλο GLOBALGAP εφαρμόζεται είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) ή σε ομάδα παραγωγών (Option 2).

Οι κύριοι τομείς γεωργικής δραστηριότητας που βρίσκει εφαρμογή το πρωτόκολλο είναι:

 • Φυτική παραγωγή (φρούτα & λαχανικά, καλλωπιστικά άνθη & λουλούδια, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, καφές, τσάι)
 • Φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το ISO 22000:2005 είναι ένα πρότυπο, το οποίο εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων τους από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.

Το Διεθνές αυτό πρότυπο εστιάζει στην Ασφάλεια του Τροφίμου. Τεκμηριώνει την εφαρμογή, διατήρηση και αναθεώρηση συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (Hazard Analysis and Critical Control Points ή HACCP) για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν και προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα καθώς και ζωοτροφές, εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την υγεία που μπορούν να επηρεάσουν το τρόφιμο (π.χ. μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες) σε όλα τα στάδια της παρασκευής του και προτείνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Αποτελεί την εξέλιξη των αρχών HACCP καθιερώνοντας ως επιπλέον στοιχεία:

 • την ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων (προαπαιτούμενα) για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος
 • την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος
 • την αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων στην αλυσίδα των τροφίμων με προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησης

Το ISO 22000 αποτελεί µία προληπτική προσέγγιση και κατά συνέπεια είναι πολύ αποδοτική και κερδοφόρα σε σχέση µε το κόστος εφαρμογής της.

Ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και κατοχυρώνει την ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος και τέλος διασφαλίζει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των οργανισμών της αλυσίδας τροφίμων.

BRC Global Standards

Το BRC είναι σειρά Προτύπων για την Ασφάλεια & Ποιότητα των Τροφίμων, που έχει αναπτυχθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αλυσίδες supermarkets. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις του αποτελούν πρότυπα με παγκόσμια αναγνώριση, που καθορίζουν τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας:

 • BRC Global Standard for Food Safety κατά την παραγωγή τροφίμων , που στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP) και απευθύνεται σε επιχειρήσεις της αλυσίδας των τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία ή/και τυποποίηση τροφίμων
 • Global Standard for Storage and Distribution κατά την αποθήκευση και μεταφορά των εμπορευμάτων που απευθύνεται στις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν συσκευασίες τροφίμων ή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συσκευασιών τροφίμων
 • BRC Global Standard for Packaging and Packaging Material κατά την παραγωγή των συσκευασιών και των υλικών συσκευασίας (που προορίζονται για τρόφιμα) και απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση και διανομή αγαθών.

Η πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο BRC (British Retail Consortium) αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις τροφίμων που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας.

Οφέλη που μια επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός με βάση τις απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου:

 • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα
 • Νέες συνεργασίες

IFS Food «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων»

Το Πρότυπο IFS είναι ένα κοινό Πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων (International Food Standard), το οποίο προέκυψε από την συνεργασία των μελών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Λιανέμπορων και της αντίστοιχης Γαλλικής .

Το IFS καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα. Επιτρέπει την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων από τους προμηθευτές της διατροφικής αλυσίδας, σύμφωνα με μια ομοιόμορφη προσέγγιση. Το Πρότυπο IFS ισχύει για όλα τα μεταγενέστερα της πρωτογενούς παραγωγής στάδια επεξεργασίας τροφίμων.

Το International Food Standard βασίζεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα και στην κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν τόσο από την εθνική, όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το IFS αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων.

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, της Νομοθεσίας ή της ίδιας της εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών μίας εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας συμβάλει στην:

 • ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και ικανοποίηση των απαιτήσεων τους
 • βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης
 • τήρηση της νομοθεσίας
 • μείωση του κόστους παραγωγής
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας, αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος
 • δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα
 • κατοχύρωση της αποτελεσματικής λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης μέσα από την πιστοποίηση.

ISO 22005 Διεθνές Πρότυπο για Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Το ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.

Γενικές αρχές που πρέπει να καλύπτει ένα Σύστημα Ιχνηλασιμότητας με βάση το ISO 22005:

 • Συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη & της επιχείρησης
 • Ευκολία χρήσης & εγκατάστασης
 • Βελτιστοποίηση σχέσης κόστους / οφέλους
 • Εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα
 • Δυνατότητα επαλήθευσης αποτελεσμάτων
 • Αξιόπιστη λειτουργία

Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας :

 • Βελτίωση της οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας
 • Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με εντατικοποίηση των ποιοτικών ελέγχων
 • Δυνατότητα άμεσης ανάκλησης προϊόντων σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης