Πολιτική της εταιρίας AGROQ Ο.Ε είναι:

Στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις και πρωτοποριακές υπηρεσίες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, που διαρκώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τον κλάδο των τροφίμων της χώρας.

Όραμα της εταιρίας AGROQ Ο.Ε είναι η διάχυση και εμπέδωση της φιλοσοφίας της Ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, στην τοπική κοινωνία και στους αρμόδιους κρατικούς και δημόσιους φορείς, όπως επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πρωτογενή τομέα και η ποιοτική ανάδειξη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και απόδοσης, η AgroQ Ο.Ε ενισχύει την παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα των πελατών της και προσθέτει αξία στα προϊόντα τους.

Για την επίτευξη του οράματος μας, έχουμε θέσει, παρακολουθούμε και ανασκοπούμε ετησίως μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα των υπηρεσιών μας εφαρμόζοντας πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αφορά στις απαιτήσεις του προτύπου του 9001:2015.
Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω σκοπούς :

  • Εφαρμόζουμε με ευλάβεια τα Πρότυπο «ISO 9001:2015» για τον έλεγχο της Ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε όπως αυτό τεκμηριώνεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας και τα συνοδευτικά του έγγραφα και το ανασκοπούμε τόσο σε τακτά χρονικά διαστήματα, όσο και εκτάκτως, όποτε οι συνθήκες το υπαγορεύουν.
  • Εφαρμόζουμε ελεγχόμενες διαδικασίες που αποδεικνύουν το σεβασμό μας στον πελάτη, και την παροχή άριστων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στο προσωπικό μας.
  • Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, της ετήσιας ανασκόπησης από τη Διοίκηση και της συνεχούς επικοινωνίας με προμηθευτές, υπεργολάβους, πελάτες, αρμόδιες αρχές και άλλους οργανισμούς.
  • Κάνουμε κατανοητή την πολιτική μας για την Ποιότητα εντός της εταιρίας μέσω της διαρκούς και συστηματικής εκπαίδευσης του προσωπικού και ενημέρωσής του στα θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα.
  • Εξουσιοδοτούμε τα στελέχη της εταιρίας να βελτιώνουν τις συνθήκες και τις μεθόδους εργασίες που τα αφορούν, ώστε η εργασία να είναι δημιουργική για τους ίδιους και τους υφισταμένους τους, αποδοτική για την εταιρία, και ποιοτική στις υπηρεσίες που παρέχουν.

Η Διοίκηση της AGROQ Ο.Ε ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

Ότι όλο το προσωπικό όλων των βαθμίδων, έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του και ενθαρρύνεται διαρκώς στην τακτική επαφή με τη Διοίκηση για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρίας.