Αντικείμενα

  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικών προϊόντων στη φυτική παραγωγή με στόχο την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής και την Πιστοποίηση από ανεξάρτητους Πιστοποιητικούς Οργανισμούς
  • Η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων και του Περιβάλλοντος στον αγροτικό τομέα και στις επιχειρήσεις διαχείρισης, εμπορίας και πρώτης μεταποίησης (σειρές AGRO, GLOBALGAP, ISO 22000 / HACCP, BRC, IFS,GRASP)
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ερευνητικών, επιδεικτικών και πιλοτικών προγραμμάτων στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, για την ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών στην αγροτική παραγωγή, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων επιχειρήσεων και κλάδων
  • Η παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών και η οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ομάδων παραγωγών για τη συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις
  • Η οργάνωση και η προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας των παραγωγικών φορέων για την αναγνώριση των προϊόντων τους σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε. (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ και Ειδικών Προδιαγραφών)
  • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και επίβλεψη ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης προϊόντων ποιότητας στις αγορές της Ε.Ε. και τρίτων χωρών (σε μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες marketing και advertising στον τομέα των τροφίμων) και η υπαγωγή σε ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προγράμματα επιδότησης για τη χρηματοδότησή τους