Νέα :

Πληρωμή Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Σκληρού Σίτου

Δημοσιεύτηκε η απόφαση 1524/38972 για

"Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου για το έτος 2014"

Σύμφωνα με αυτήν το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2014 καθορίζεται αυξημένη στα 10€/στρ (100 €/ha).

 

ΦΕΚ 542