Νέα :

Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι

Δημοσιεύτηκε η νέα ΥΑ 1178(ΦΕΚ 430) με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου».

Σημαντικά σημεία:

  • Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο
  • Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση των 140 κιλών ανά στρέμμα

  • Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) χορηγείται η ειδική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο (;)

Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι