Νέα :

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων.

Ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό:

Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Πρωτόκολλο Χαμηλών Εισροών και Ασφαλούς Χρήσης Γ.Φ.

Οι Υποψήφιοι Επαγγελματίες Χρήστες θα εξετασθούν σε 50 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στις 35.

Όπως φαίνεται παρακάτω, είναι απαραίτητο οι επαγγελματίες χρήστες να μελετήσουν τα Κεφάλαια ΙΙΙ και IV, αφού από τις 88 ερωτήσεις τους θα εξετασθούν σίγουρα στις 30.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι 38 5 1 στις 7,5
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ 95 15 1 στις 6,3
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ 54 15 1 στις 3,6
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙV 34 15 1 στις 2,2

 

Ερωτήσεις χορήγησης πιστοποιητικού

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι στις 10-3-2015 εκδόθηκε το

"ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ"

Σημαντικά σημεία:
• οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν μέσα στο Μάρτιο
θα παραταθεί η ημερομηνία για τα χαμηλά παράβολα των 25€
• δεν είναι απαραίτητη η κατάρτιση και πληρώνεται από τον παραγωγό
• υποχρέωση για πιστοποίηση γνώσεων έχει αυτός στο όνομα του οποίου εκδίδονται τα παραστατικά προμήθειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.