Νέα :

Πληρωμή Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Σκληρού Σίτου και Ελαιολάδου

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα πραγματοποιηθούν: η επόμενη πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, οι πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης ελαιολάδου, σκληρού σίτου και βόειου κρέατος για τις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές (άρθρο 68) και η πληρωμή των εκκρεμοτήτων της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών