Οι κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει η Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και μέσω του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, από τούδε και στο εξής αναφερόμενο ως «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), αναφέρονται παρακάτω ανά Θεματικό Στόχο:

 • ΘΣ 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας
 • ΘΣ 2: Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους
 • ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
 • ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
 • ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων
 • ΘΣ 6: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων
 • ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
 • ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων
 • ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης
 • ΘΣ 10: Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση
 • ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχτούν από το νέο ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπεγράφησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ)

 • ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
 • ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
 • ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
 • ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ)

 • ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 • ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
 • ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
 • ΕΠ Ηπείρου
 • ΕΠ Θεσσαλίας
 • ΕΠ Στερεάς Ελλάδας
 • ΕΠ Δυτικής Ελλάδας
 • ΕΠ Πελοποννήσου
 • ΕΠ Ιονίων Νήσων
 • ΕΠ Αττικής
 • ΕΠ Βορείου Αιγαίου
 • ΕΠ Κρήτης
 • ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχές Παρέμβασης Δράσεων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Μετά την έγκριση του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 11/12), το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε χθες ότι με την εξειδίκευση της εφαρμογής των μέτρων θα γίνει προσπάθεια να στραφεί η ελληνική γεωργία σε προϊόντα ποιότητας με ταυτότητα. Το νέο ΠΑΑ 2014-2020, προϋπολογισμού ύψους 4,7 δισ. κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με τη δημόσια και την ιδιωτική δαπάνη μπορεί να «κινητοποιήσει 7 δισ.», ξεκινά ήδη με λιγότερα κονδύλια.

Στις καινοτομίες του νέου προγράμματος εντάσσεται το γεγονός ότι το 37% των πόρων του ΠΑΑ θα εκχωρηθεί στις περιφέρειες. Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:

 • Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, 292 εκατ.
 • Ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών αλλά και βιώσιμη διαχείριση των δασών, 713 εκατ.
 • Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, 347,7 εκατ.
 • Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία, 1.825 εκατ.
 • Προώθηση μέτρων που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και τη προώθηση γεωργίας χαμηλών εκπομπών, 897 εκατ.
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, 584,3 εκατ

Μέτρα και υπομέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020

 • Μέτρο Μ01 - Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης
  • 1.1 - Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων.
   • 1.1.1 Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις
   • 1.1.2 Δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ
  • 1.2 Στήριξη για δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.
  • 1.3 Στήριξη για βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε αυτές.
 • Μέτρο Μ02 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση
  • 2.1 Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • 2.2 Στήριξη για την εκπαίδευση συμβούλων
 • Μέτρο Μ03 - Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • 3.1 Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας
  • 3.2 Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά
 • Μέτρο Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού
  • 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
   • 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
   • 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
   • 4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος
  • 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
   • 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
   • 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)
   • 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες
  • 4.3 Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
   • 4.3.1 Υποδομές εγγείων βελτιώσεων
   • 4.3.2 Έργα Αναδασμών
   • 4.3.3 Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
   • 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
  • 4.4 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων
   • 4.4.1 Προστασία των γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα
   • 4.4.2 Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
   • 4.4.3 Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων
 • Μέτρο Μ05 - Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων
  • 5.1 Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων
  • 5.2 Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Μέτρο Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων
  • 6.1 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης από νέους γεωργούς
  • 6.2 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές
  • 6.3 Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Μέτρο Μ07 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
  • 7.1 Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές
  • 7.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές
  • 7.6 ΥΔράσεις για την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των αγροτικών περιοχών
 • Μέτρο Μ08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
  • 8.1 Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων
  • 8.2 Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα
  • 8.3 Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
  • 8.4 Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτιάς δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων
  • 8.6 Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
 • Μέτρο Μ09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
  • 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών
 • Μέτρο Μ10 - Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα
  • 10.1 Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις
   • 10.1.01 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
   • 10.1.02 Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
   • 10.1.03 Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
   • 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
   • 10.1.05 Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων
   • 10.1.06 Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια
   • 10.1.07 Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες
   • 10.1.08 Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
   • 10.1.09 Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
   • 10.1.10 Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
  • 10.2 Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία
   • 10.2.01 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία
   • 10.2.02 Διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία
 • Μέτρο Μ11 - Βιολογικές καλλιέργειες
  • 11.1 Ενίσχυση για τη μεταπήδηση σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας
   • 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
   • 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
  • 11.2 Ενίσχυση για τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας
   • 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
   • 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • Μέτρο Μ12 - Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα
  • 12.2 Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000
 • Μέτρο Μ13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
  • 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές
  • 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών
 • Μέτρο Μ14 - Καλή διαβίωση των ζώων
  • 14.1 Ενίσχυση για την ορθή μεταχείριση των ζώων
   • 14.1.1 Καλή μεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή
   • 14.1.2 Καλή μεταχείριση των ζώων στους Χοίρους
   • 14.1.3 Καλή μεταχείριση των ζώων: Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα
   • 14.1.4 Καλή μεταχείριση των ζώων: Όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής
   • 14.1.5 Καλή μεταχείριση των ζώων: Πρόβατα και Αίγες
 • Μέτρο Μ16 - Συνεργασία
  • 16.1 Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
  • 16.4 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία για βραχείες αλυσίδες και τοπικές αγορές και δραστηριότητες προώθησης
  • 16.5 Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή
 • Μέτρο Μ19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)
  • 19.1 Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης
  • 19.2 Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
  • 19.3 Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)
  • 19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση

Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) διέπονται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και των Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), έχει ανατεθεί, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 261611/22-03-2007(ΦΕΚ 406Β/22-03-2007) και την τροποποίηση αυτής, στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).

«ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

«ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου: που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή , του οποίου η παραγωγή ή /και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Επισημαίνεται ότι για κάθε προϊόν, εκτός της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας για το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, που περιγράφονται στην Εθνική ή Κοινοτική νομοθεσία καταχώρισης του προϊόντος ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων.

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, παρέχοντας στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων με στόχο την βελτίωση της συνολικής επίδοσής τους.

 3. Δικαιούχοι
 4. Δικαιούχοι συγχρηματοδότησης (ενίσχυσης) δύνανται να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον:

  1. είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, που κατά περίπτωση προσώπου και γεωργικής εκμετάλλευσης πληρούν τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά ορίζονται στη σχετική υπουργική απόφαση
  2. υποβάλλουν, εμπρόθεσμη αίτηση ενίσχυσης
  3. αποδέχονται τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους της πράξης ένταξης (ατομική απόφασης έγκρισης πράξης) στο καθεστώς ενίσχυσης
  4. υλοποιούν επενδύσεις στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης
  5. υποβάλλουν αίτηση πληρωμής προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.
 5. Επενδύσεις που ενισχύονται
 6. Ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες επενδυτικών δαπανών:

  1. δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
  2. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
  4. δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών
  5. δαπάνες εγγείων βελτιώσεων
  6. δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών
  7. δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
  8. γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως σύνταξη σχεδίου βελτίωσης , τεχνική στήριξη , δαπάνες αδειοδοτήσεων
 7. Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού
 8. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης των αιτήσεων ενίσχυσης. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) και διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους:

  1. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) για δυνητικούς δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία:
   1. «λοιποί δικαιούχοι» και συγχρόνως δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι νησιού με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, ή
   2. «νέοι γεωργοί» που συγχρόνως είναι μέλη οργάνωσης/ομάδας παραγωγών κατά την έννοια του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/07 του Συμβουλίου για την θέσπιση «ειδικών κανόνων όσον αφορά τον τομέας των οπωροκηπευτικών», όπως ισχύει κάθε φορά
  2. Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 €) για επενδύσεις:
   1. μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (ενδεικτικά: γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα, μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής)
   2. μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
   3. εγγείων βελτιώσεων
   4. εγκατάστασης πολυετών φυτειών
  3. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €).
  4. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων, δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €).
  5. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [ΑΠΕ], μη συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων αξιοποίησης της παραγό μενης στην εκμετάλλευση βιομάζας, δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €).
 9. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος των ποσοστών της ενίσχυσης
 10. Η παρεχόμενη ενίσχυση υπολογίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας/έδρας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα:

  ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
  ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ που δεν έχει συμπληρώσει
  5ετία από την πρώτη εγκατάσταση
  ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 75% 75%
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 60% 50%
  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 50% 40%
 11. Σύνταξη φακέλου ενίσχυσης
 12. Η αίτηση ενίσχυσης συντάσσεται και υπογράφεται από:

  1. γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, ή
  2. τεχνολόγο γεωπονίας, για αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού έως 150.000 €.

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Το Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ. Α. Α ») και το Ελληνικό Δημόσιο.

 1. Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί
 2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις

  1. Έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.
  2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:
   • Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
   • Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
  3. Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων
  4. Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης
  5. Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
  6. Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
  7. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (νομικά πρόσωπα, μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, άμεσα συνταξιούχοι).
  8. Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

 3. Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
  1. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) MAE. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.
  2. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:
   • Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους
   • Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
  3. Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  4. Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.
 4. Οι δεσμευτικοί στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου καθώς και οι επί μέρους χρονικές προθεσμίες επίτευξής τους αφορούν στα ακόλουθα:
  1. Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της μιας (1) MAE και εισοδήματος μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης
  2. Επίτευξη της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί, εφόσον υποβάλλεται από τον υποψήφιο Νέο Γεωργό αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο. Η επίτευξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης
  3. Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης
  4. Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης, (κατοχή απολυτηρίου / Πτυχίου TEE, TEA, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης ή παρακολούθηση μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών αναλόγου κατευθύνσεως, από κέντρο κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ).
  5. Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επαγγελματιών γεωργών με εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
  6. Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης του ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη και να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας - δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές - κτηνοτροφικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης
  7. Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
  8. Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε σχέση με τα ανωτέρω, αλλά και σε σχέση με τα λοιπά μεγέθη που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, βάσει του οποίου οι υποψήφιοι δεσμεύονται, αξιολογούνται και τελικά κρίνονται ως δικαιούχοι των ενισχύσεων.

  Ο τρόπος, ο χρόνος καθώς και τα μέσα επίτευξης των ανωτέρω θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

 5. Συμβατικές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Δικαιούχων
 6. Κάθε υποψήφιος, που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών, αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που περιέχονται σε αυτή και ιδίως:

  1. ) Να υποβάλλει κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
  2. Να τηρεί τουλάχιστον απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής του από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης
  3. Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.
  4. Να υποβάλλει κατ’ έτος στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογική δήλωση,
  5. Να διατηρήσει την ασφάλιση του ΟΓΑ.
  6. Να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με τουλάχιστον την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης
  7. Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, για τη διαπίστωση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
  8. Να διατηρήσει τουλάχιστον το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσής του, για το οποίο ενισχύθηκε, από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου
  9. Να διατηρήσει τουλάχιστον την ιδιότητα του μερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκμετάλλευσης, δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 25% του εισοδήματος του από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσης του χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής του απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων
  10. Να μην εμπλακεί σε ενέργειες που έχουν σχέση με κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του Δημοσίου.
 7. Ύψος οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2014
 8. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 2-3 δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης, επίσης στη μελλοντική κατάσταση, ως ακολούθως:

  Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
  1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας Ορεινή 7.500
  Μειονεκτική 5.000
  Λοιπές Περιοχές 2.500
  2 Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση Κτηνοτροφική 7.500
  Φυτική 7.500
  Μικτή -Μελισσοκομία 5.000
  3 Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση > από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς 5.000
  80% -120% του Εισοδήματος Αναφοράς 2.500
  ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ Μέγιστο 20.000
  Ελάχιστο 10.000